Alycol Cool Ready -35, 220KG


Alycol Cool Ready -35,  220KG

AUTOPOTREBY

Narieden? n?zkotuhn?ca chladiaca kvapalina pre priame pou?itie s protikor?znym ??inkom. Zabezpe?uje dlh? ?ivotnos? v?etk?ch ?ast? chladiaceho syst?mu a ??inn? ochranu pred kor?ziou, kavit?ciou a prehrievan?m. Je pou?ite?n? pre chladiace syst?my star??ch typov motorov. ?a??ie riedenie sa neodpor??a. V?konnostn? ?rovne, s?hlasy BS 6580:1992 (Rev. 1997) Vlastnosti Typick? hodnoty Bod varu [?C] ? Teplota kry?taliz?cie v [?C] -37 Kinematick? viskozita pri -40?C [mm2/s] ? Technick? List Nariedená nízkotuhnúca..© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt