Banner 12V50Ah PowerBull

Banner 12V50Ah PowerBull

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:Banner
Cena:80.54 €

Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, d??ka 210 mm, ??rka 175 mm, v??ka 190 mm, Prav?. Bez?dr?bov? Ca/Ca bat?ria pre modern? vozidl? s vysok?mi n?rokmi na bat?riu. Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, d??ka 210 mm, ??rka 175 mm, v??ka 190 mm, v??ka s kontaktami 190 mm. Prav?. POWER BULL: Super v?konn? a superbezpe?n?: Modern? technol?gia na b?ze ?ist?ho v?pnika pre v?etky osobn? vozidl?. Kvalita origin?lnej v?bavy pre n?hradn? bat?rie. Bat?ria Power Bull je prvotriedna ?tartovacia bat?ria zna?ky Banner pre modern? vozidl?. V?aka kon?trukcii pod?a ?tandardov pre origin?lnu v?bavu zna?iek BMW a VW je Power Bull prvou vo?bou pri v?bere n?hradnej bat?rie. POWER BULL PROFESIONAL: Kvalita origin?lnej v?bavy pre n?hran? bat?rie. Nov? ?pi?kov? verzie bat?rie Power Bull PROfesional so zv??en?m v?konnom s? zalo?en? na osved?enej technol?gii Power Bull a presne sp??aj? po?iadavky popredn?ch nemeck?ch v?robcov automobilov. Tieto zdorje energie s? koncipovan? pre modern? osobn? vozidl? s ve?mi vysokou spotrebou energie. TECHNICK? ?DAJE A INFORM?CIE: vysok? odolnos? proti cyklick?mu nam?haniu, klasifik?cia E2 pod?a EN 50342-1 dvojit? veko - dvojn?sobn? ochrana proti ?niku elektrolytu: 100% - n? zabezpe?enie proti ?niku elektrolytu do max 45? absol?tne bez?dr?bov? v?aka modernej techol?gii na b?ze ?ist?ho v?pnika optimalizovan? hodnoty pri ?tarte za studena, maxim?lna ?tartovacia energia ?irok? pokrytie eur?pskeho a ?zijsk?ho vozov?ho parku v?aka 30 modelom bat?ri? od 40Ah a? do 110Ah odoln? proti vybr?ci?m v?aka dosk?m prilepen?m ku dnu a v?aka robustn?m spojom ?l?nkov, klasifik?cia V2 pod?a EN 50342-1 lep?ie zabezpe?enie proti sp?tn?mu z?palu a elektrostatick?mu v?boju. Vhodn? pre: osobn? automobily, vozidl? TAXI, dod?vky, motorov? ?lny. Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, dĺžka 210 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá. Bezúdržbová Ca/Ca batéria pre moderné vozidlá s vysokými nárokmi na batériu. Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, dĺžka 210 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, výška s kontaktami 190 mm. Pravá. POWER BULL: Super výkonná a superbezpečná: Moderná technológia na báze čistého vápnika pre všetky osobné vozidlá. Kvalita originálnej výbavy pre náhradné batérie. Batéria Power Bull je prvotriedna štartovacia batéria značky Banner pre moderné vozidlá. Vďaka konštrukcii podľa štandardov pre originálnu výbavu značiek BMW a VW je Power Bull prvou voľbou pri výbere náhradnej batérie. POWER BULL PROFESIONAL: Kvalita originálnej výbavy pre náhrané batérie. Nové špičkové verzie batérie Power Bull PROfesional so zvýšeným výkonnom sú založené na osvedčenej technológii Power Bull a presne spĺňajú požiadavky popredných nemeckých výrobcov automobilov. Tieto zdorje energie sú koncipované pre moderné osobné vozidlá s veľmi vysokou spotrebou energie. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE: vysoká odolnosť proti cyklickému namáhaniu, klasifikácia E2 podľa EN 50342–1 dvojité veko – dvojnásobná ochrana proti úniku elektrolytu: 100% – né zabezpečenie proti úniku elektrolytu do max 45° absolútne bezúdržbová vďaka modernej techológii na báze čistého vápnika optimalizované hodnoty pri štarte za studena, maximálna štartovacia energia široké pokrytie európskeho a ázijského vozového parku vďaka 30 modelom batérií od 40Ah až do 110Ah odolná proti vybráciám vďaka doskám prilepeným ku dnu a vďaka robustným spojom článkov, klasifikácia V2 podľa EN 50342–1 lepšie zabezpečenie proti spätnému zápalu a elektrostatickému výboju. Vhodná pre: osobné automobily, vozidlá TAXI, dodávky, motorové člny.


 • SHERON Alkohol tester
  SHERON Alkohol tester

  Pre jednorázové orientačné zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu..

  2.3 €
 • SHERON Pneumerač kovový 450 kPa
  SHERON Pneumerač kovový 450 kPa

  Kvalitný výrobok českého výrobcu. Balenie v blistri s ochranným puzdrom. Univerzálne použitie, pre osobné aj nákladné automobily...

  10.39 €
 • EVOX Extra concentrate, 220KG
  EVOX Extra concentrate, 220KG

  Vysoko kvalitn? koncentr?t n?zkotuhn?cej chladiacej kvapaliny s dlhou ?ivotnos?ou pre v?etky typy motorov. Pon?ka maxim?lnu ochranu proti kor?zi?, zam?zaniu,..

  737.88 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt