Banner 12V55Ah StartBull

Banner 12V55Ah StartBull

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:Banner
Cena:77.62 €

Paramerte: 12V, 55Ah, 450 A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, Prav? Bat?ria pre vozidl? s be?n?mi n?rokmi na bat?riu. Paramerte: 12V, 55Ah, 450A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, v??ka s kontaktami 175 mm, Prav? Bat?ria Banner Starting Bull patr? do stredn?ho cenov?ho segmentu. Bezpe?nos?, ale nepozn? kompromisy, preto aj tento mili?nkr?t preveren? v?robok sp??a najmodernej?ie ?tandardy kon?trukcie bat?ri?. ?tvorkomorov? ochrana proti ?niku elektrolytu - inov?cie pre bezpe?nos?. Osved?en? ?tvorkomorov? ochrana proti ?niku elektrolytu sa pou??va v 12 europskych typoch bat?rie Starting Bull. ?tvorica kom?r v tomto syst?me zabezpe?uje , aby pri extr?mnych vibr?ci?ch nedo?lo k vyte?eniu bat?riovej kyseliny. O optim?lnu prev?dzkov? bezpe?nos? sa star? centr?lne odplynovanie a privaren? frita proti sp?tn?mu z?palu. V?sledok: podstatne vy??ia bezpe?nos? pri pou??van? a manipul?cii. TECHNICK? ?DAJE A INFORM?CIE: ?tvorkomorov? ochrana proti ?niku elektrolytu so zabudovanou ochranou proti sp?tn?mu z?palu v 12 V na trhu ve?mi ?iadan?ch typoch od 44 do 95Ah. absol?tne bez?dr?bov? v?aka modernej technol?gii na b?ze ?ist?ho v?pnika spo?ahliv? spr?vanie pri ?tarte za studena ?pecifick? a doplnkov? typy zais?uj? kompletn? pokrytie trhu pre vozov? park v Eur?pe jednoduch? priradite?nos? v?aka typov?m ozna?eniam DIN a UK rak?ska kvalita a know-how optim?lny pomer ceny a v?konu Vhodn? pre osobn? automobily , dod?vky a motorov? ?lny. Paramerte: 12V, 55Ah, 450 A, dĺžka 241 mm, šírka 175 mm, výška 175 mm, Pravá Batéria pre vozidlá s bežnými nárokmi na batériu. Paramerte: 12V, 55Ah, 450A, dĺžka 241 mm, šírka 175 mm, výška 175 mm, výška s kontaktami 175 mm, Pravá Batéria Banner Starting Bull patrí do stredného cenového segmentu. Bezpečnosť, ale nepozná kompromisy, preto aj tento miliónkrát preverený výrobok spĺňa najmodernejšie štandardy konštrukcie batérií. Štvorkomorová ochrana proti úniku elektrolytu – inovácie pre bezpečnosť. Osvedčená štvorkomorová ochrana proti úniku elektrolytu sa používa v 12 europskych typoch batérie Starting Bull. Štvorica komôr v tomto systéme zabezpečuje , aby pri extrémnych vibráciách nedošlo k vytečeniu batériovej kyseliny. O optimálnu prevádzkovú bezpečnosť sa stará centrálne odplynovanie a privarená frita proti spätnému zápalu. Výsledok: podstatne vyššia bezpečnosť pri používaní a manipulácii. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE: štvorkomorová ochrana proti úniku elektrolytu so zabudovanou ochranou proti spätnému zápalu v 12 V na trhu veľmi žiadaných typoch od 44 do 95Ah. absolútne bezúdržbová vďaka modernej technológii na báze čistého vápnika spoľahlivé správanie pri štarte za studena špecifické a doplnkové typy zaisťujú kompletné pokrytie trhu pre vozový park v Európe jednoduchá priraditeľnosť vďaka typovým označeniam DIN a UK rakúska kvalita a know-how optimálny pomer ceny a výkonu Vhodné pre osobné automobily , dodávky a motorové člny.


 • Banner 12V72Ah StartBull
  Banner 12V72Ah StartBull

  Paramerte: 12V, 72Ah, 640 A, dĺžka 278 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá    ..

  105.7 €
 • Banner 12V95Ah StartBull
  Banner 12V95Ah StartBull

  Paramerte: 12V, 95Ah, 740 A, dĺžka 354 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá   Bezúdržbová Ca/Ca batéria pre moderné vozidlá s vysokými..

  130.75 €
 • Banner 12V84Ah PowerBull
  Banner 12V84Ah PowerBull

  Banner Power Bull 12V 84Ah 700 A, dĺžka 315 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá...

  139.04 €
 • Banner 12V77Ah PowerBull
  Banner 12V77Ah PowerBull

  Banner Power Bull 12V 77Ah 680 A, dĺžka 278 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá...

  125.06 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt