EVOX Extra concentrate, 220KG

EVOX Extra concentrate, 220KG

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:EVOX
Cena:737.88 €

Vysoko kvalitn? koncentr?t n?zkotuhn?cej chladiacej kvapaliny s dlhou ?ivotnos?ou pre v?etky typy motorov. Pon?ka maxim?lnu ochranu proti kor?zi?, zam?zaniu, prehrievaniu a zabra?uje tvorbe usaden?n a kavit?cii v motore a chladiacom syst?me. EVOX chladiaca kvapalina poskytuje maxim?lnu ochranu pred kor?ziou, zam?zan?m a prehriat?m a chr?ni motory pred be?n?mi poruchami ako s? kavit?cia a tvorba usaden?n. V porovnan? s be?n?mi chladiacimi kvapalinami m? EVOX viac ako trojn?sobne dlh?iu ?ivotnos?, umo??uje dlh?ie v?menn? intervaly, a preto je vhodnej??m a ekologicky ?etrnej??m rie?en?m. Chladiace kvapaliny EVOX poskytuj? v?estrann? ochranu a vynikaj?ci v?kon a zabezpe?uj? tak dlh?iu ?ivotnos? motora a chladiaceho syst?mu v??ho vozidla, s ni???mi n?kladmi na ?dr?bu. Chladiace kvapaliny EVOX schv?lila v???ina v?robcov automobilov a sp??aj? najvy??ie po?iadavky pre modern? automobily. S? vhodn? na ?irok? rozsah pou?itia: ide?lny pre osobn? automobily, ??itkov? vozidl? a autobusy. Pou?itie Chladiace syst?my osobn?ch a ??itkov?ch vozidiel, po?nohospod?rskych a stavebn?ch strojov a stacion?rnych plynov?ch motorov Chladiace syst?my obsahuj?ce liatinov?, hlin?kov? a meden? ?asti Vlastnosti V?hody Dobr? ochrana proti kor?zii ????????? Vytv?ra stabiln? mazac? film na vn?tornej stene chladiaceho syst?mu, zabezpe?uje dlh? ?ivotnos? Aplik?cia - ?pecifick? zlo?enie ????????? Ochrana proti kavit?cii a usadzovaniu kalu Kompatibiln? s kon?truk?n?mi materi?lmi ????????? Nedoch?dza k po?kodeniu plastov?ch a gumen?ch ?ast? chladiaceho syst?mu Technick? List Vysoko kvalitný koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny s dlhou životnosťou pre všetky typy motorov. Ponúka maximálnu ochranu proti korózií, zamŕzaniu, prehrievaniu a zabraňuje tvorbe usadenín a kavitácii v motore a chladiacom systéme. EVOX chladiaca kvapalina poskytuje maximálnu ochranu pred koróziou, zamŕzaním a prehriatím a chráni motory pred bežnými poruchami ako sú kavitácia a tvorba usadenín. V porovnaní s bežnými chladiacimi kvapalinami má EVOX viac ako trojnásobne dlhšiu životnosť, umožňuje dlhšie výmenné intervaly, a preto je vhodnejším a ekologicky šetrnejším riešením. Chladiace kvapaliny EVOX poskytujú všestrannú ochranu a vynikajúci výkon a zabezpečujú tak dlhšiu životnosť motora a chladiaceho systému vášho vozidla, s nižšími nákladmi na údržbu. Chladiace kvapaliny EVOX schválila väčšina výrobcov automobilov a spĺňajú najvyššie požiadavky pre moderné automobily. Sú vhodné na široký rozsah použitia: ideálny pre osobné automobily, úžitkové vozidlá a autobusy. Použitie Chladiace systémy osobných a úžitkových vozidiel, poľnohospodárskych a stavebných strojov a stacionárnych plynových motorov Chladiace systémy obsahujúce liatinové, hliníkové a medené časti Vlastnosti Výhody Dobrá ochrana proti korózii ·         Vytvára stabilný mazací film na vnútornej stene chladiaceho systému, zabezpečuje dlhú životnosť Aplikácia – špecifické zloženie ·         Ochrana proti kavitácii a usadzovaniu kalu Kompatibilný s konštrukčnými materiálmi ·         Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí chladiaceho systému Technický List


 • EVOX Premium G 30 konc., 60 L sud
  EVOX Premium G 30 konc., 60 L sud

  Chladiaca kvapalina Evox Premium G 30 koncentrát bola vyvinutá pre ochranu hliníkových motorov osobných automobilov, truckov a autobusov pred koróziou a..

  217.2 €
 • Alycol Cool concentrate, 4L
  Alycol Cool concentrate, 4L

  Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po narieden? s vodou pod?a odpor??an?ho pomeru pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov. Je mie?ate?n? s in?mi..

  17.83 €
 • Alycol Cool concentrate, 10L
  Alycol Cool concentrate, 10L

  Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po narieden? s vodou pod?a odpor??an?ho pomeru pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov. Je mie?ate?n? s in?mi..

  39 €
 • Alycol Cool concentrate 65 KG 58,56L
  Alycol Cool concentrate 65 KG 58,56L

  Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po nariedení s vodou podľa odporúčaného pomeru použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov. Je..

  196.12 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt