VARTA BLACK 12V110Ah (I4)

VARTA BLACK 12V110Ah (I4)

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:VARTA
Cena:174.1 €

Kapacita:110 ?tartovac? pr?d:680 Hmotnos? 29 kg model varta 610 047 068 A74 typ varta PROMOTIVE BLACK kr?tky k?d I4 DIN ??slo 610047 kapacita Ah/20hod 110 nap?tie (V) 12 ?tartovac? pr?d (A) EN 680 d??ka (mm) 347 ??rka (mm) 173 v??ka (mm) 234 hmotnos? naliatej bat?rie 29kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) p?l vpravo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, m?nus priemer 17,9) typ uchytenia B00 z?ruka 24 mesiacov typ n?zko?dr?bov? ?peci?lne vlastnosti HD - Heavy duty - optimalizovan? design mrie?ky, ?peci?lne usporiadanie vie?ka a n?doby a kapsov? separ?tor, design bat?rie garantuje dvojn?sobne vysok? ?ivotnos? a desa?kr?t vy??iu odolnos? proti otrasom v porovn?n? so ?tandardn?mi bat?riami pripraven? k pou?itiu ?no Autobat?rie VARTA PROMOTIVE BLACK 110Ah 680A 12V I4 otrasuvzdorn? bat?rie pre n?kladn? vozidl? Autobat?rie VARTA Promotive Black presved?? inovat?vnym know-how spolo?nosti VARTA a pon?ka v?kon ?it? na mieru pre star?ie modely, ale aj pre v?etky vozidl? so sk?r ni??ou spotrebou energie. V?aka osved?enej hybridnej technol?gii sa VARTA Promotive Black vyzna?uje okrem vysok?ch rezerv energie aj vynikaj?cou v?konnos?ou - a pri be?nom pou?it? za norm?lnych podmienok je absol?tne bez?dr?bov?. ?i u? je in?talovan? v n?kladnom automobile alebo v stavebn?ch ?i po?nohospod?rskych strojoch - v?aka kon?trukcii odoln? proti n?razom a vysokej odolnosti pri cyklickom za?a?ovan? je bat?ria VARTA Promotive Black spo?ahliv?m zdrojom energie, ktor? presved?? u? od ?tartu. ? Energy Control - N?zke samovo?n? vyb?janie v?aka hybridnej technol?gii, skladovate?nos? a? 12 mesiacov ? Longlife Technology - Dlh? ?ivotnos? a vysok? odolnos? pri cyklickom za?a?ovan?. Vysk??an? v 4 t??d?ovom teste trval?ho za?a?ovania pod?a eur?pskej normy ?rovne E2 ? Top Start - Bezpe?n? v?kon pri studenom ?tarte ? Easy Fit - Plne nabit?, naplnen?, ihne? pripraven? na pou?itie TA SPR?VNA BAT?RIA PRE AK?KO?VEK POU?ITIE. VARTA je dokonal? partner pri profesion?lnom vyu?it?. S optim?lne zladen?m typov?m programom pon?ka VARTA v?dy t? spr?vnu vo?bu. Vy m?te ?lohu, my vhodn? bat?riu! ? N?kladn? auto bez nakladacej plo?iny ? Dod?vkov? automobil ? N?kladn? auto bez skl?pa?e ? Stavebn? stroje: bager, buldoz?r, kolesov? naklada? ? Mal? autobusy ? Po?nohospod?rstvo: mal? traktory a ?a?n? stroje (?al?ie odpor??ania a varianty, ak? bat?rie sa hod? na ak? ??ely, n?jdete u modelov Promotive Silver a Promotive Blue) O v?robcovi: VARTA Automotive AG - eur?pska z?klad?a celosvetovo akt?vna sekcie spolo?nosti "Johnson Controls Power Solutions", jednej z ?ast? americk?ho zmie?an?ho koncernu JCI, Inc., So s?dlom v Milwaukee, USA. ?irok? sortiment vyr?ban? v 8 pretekoch v 4 eur?pskych krajin?ch: Nemecku, Franc?zsku, ?panielsku a ?eskej republike. ? Kapacita:110 Štartovací prúd:680 Hmotnosť 29 kg model varta 610 047 068 A74 typ varta PROMOTIVE BLACK krátky kód I4 DIN číslo 610047 kapacita Ah/20hod 110 napätie (V) 12 štartovací prúd (A) EN 680 dĺžka (mm) 347 šírka (mm) 173 výška (mm) 234 hmotnosť naliatej batérie 29kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) pól vpravo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, mínus priemer 17,9) typ uchytenia B00 záruka 24 mesiacov typ nízkoúdržbový špeciálne vlastnosti HD – Heavy duty – optimalizovaný design mriežky, špeciálne usporiadanie viečka a nádoby a kapsový separátor, design batérie garantuje dvojnásobne vysokú životnosť a desaťkrát vyššiu odolnosť proti otrasom v porovnání so štandardnými batériami pripravená k použitiu áno Autobatérie VARTA PROMOTIVE BLACK 110Ah 680A 12V I4 otrasuvzdorné batérie pre nákladné vozidlá Autobatérie VARTA Promotive Black presvedčí inovatívnym know-how spoločnosti VARTA a ponúka výkon šitý na mieru pre staršie modely, ale aj pre všetky vozidlá so skôr nižšou spotrebou energie. Vďaka osvedčenej hybridnej technológii sa VARTA Promotive Black vyznačuje okrem vysokých rezerv energie aj vynikajúcou výkonnosťou – a pri bežnom použití za normálnych podmienok je absolútne bezúdržbová. Či už je inštalovaná v nákladnom automobile alebo v stavebných či poľnohospodárskych strojoch – vďaka konštrukcii odolné proti nárazom a vysokej odolnosti pri cyklickom zaťažovaní je batéria VARTA Promotive Black spoľahlivým zdrojom energie, ktorý presvedčí už od štartu. • Energy Control – Nízke samovoľné vybíjanie vďaka hybridnej technológii, skladovateľnosť až 12 mesiacov • Longlife Technology – Dlhá životnosť a vysoká odolnosť pri cyklickom zaťažovaní. Vyskúšané v 4 týždňovom teste trvalého zaťažovania podľa európskej normy úrovne E2 • Top Start – Bezpečný výkon pri studenom štarte • Easy Fit – Plne nabitá, naplnená, ihneď pripravená na použitie TA SPRÁVNA BATÉRIA PRE AKÉKOĽVEK POUŽITIE. VARTA je dokonalý partner pri profesionálnom využití. S optimálne zladeným typovým programom ponúka VARTA vždy tú správnu voľbu. Vy máte úlohu, my vhodnú batériu! • Nákladné auto bez nakladacej plošiny • Dodávkový automobil • Nákladné auto bez sklápače • Stavebné stroje: bager, buldozér, kolesový nakladač • Malé autobusy • Poľnohospodárstvo: malé traktory a ťažné stroje (ďalšie odporúčania a varianty, aké batérie sa hodí na aké účely, nájdete u modelov Promotive Silver a Promotive Blue) O výrobcovi: VARTA Automotive AG – európska základňa celosvetovo aktívna sekcie spoločnosti „Johnson Controls Power Solutions“, jednej z častí amerického zmiešaného koncernu JCI, Inc., So sídlom v Milwaukee, USA. Široký sortiment vyrábaný v 8 pretekoch v 4 európskych krajinách: Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Českej republike.  


 • Banner 12V100Ah PowerBull
  Banner 12V100Ah PowerBull

  Banner Power Bull 12V 100Ah 800 A, dĺžka 354 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá.  ..

  157.84 €
 • Motul MOTOCOOL EXPERT 1L
  Motul MOTOCOOL EXPERT 1L

  MOTUL MOTOCOOL EXPERT -37?C je celoro?n? chladiaca kvapalina s nemrzn?cimi ??inkami. Je ur?en? pre chladiace okruhy motocyklov. V?aka dobrej konzistencie..

  8 €
 • Banner 12V55Ah StartBull
  Banner 12V55Ah StartBull

  Paramerte: 12V, 55Ah, 450 A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, Prav? Bat?ria pre vozidl? s be?n?mi n?rokmi na bat?riu. Paramerte: 12V, 55Ah, 450A, d??ka..

  77.61 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt