VARTA SILVER 12V63Ah (D15)

VARTA SILVER 12V63Ah (D15)

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:VARTA
Cena:99.58 €

Kapacita:63 ?tartovac? pr?d:610 Hmotnos? 15 kg model varta 563 400 061 316 typ varta SILVER Dynamic kr?tky k?d D15 DIN ??slo 563400 kapacita Ah/20hod 63 nap?tie (V) 12 ?tartovac? pr?d (A) EN 610 d??ka (mm) 242 ??rka (mm) 175 v??ka (mm) 190 hmotnos? naliatej bat?rie 15 kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) p?l vpravo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, m?nus priemer 17,9) typ uchytenia B13 z?ruka 24 mesiacov typ bez?dr?bov? ?peci?lne vlastnosti legovanie striebrom pripraven? k pou?itiu ?no Autobat?rie VARTA SILVER Dynamic 63Ah, 12V, D15. Maxim?lny v?kon pre maxim?lne n?roky. 10 modelov novej rady VARTA SILVER Dynamic ur?uje nov? mer?tka na trhu a v s??asnej dobe dokonca prevy?uje po?iadavky medzin?rodn?ch v?robcov ?ut. Spo?ahliv? z?sobenie i pri nadpriemern? vysokej spotrebe energie, vysok? v?kon pri studenom ?tarte (520 - 920 A) aj za extr?mnych klimatick?ch podmienok a najvy??ie rezervn? kapacity, varta silver dynamic je vyr?ban? v kapacit?ch 52Ah, 54Ah, 61Ah, 63Ah, 74Ah, 77Ah, 85Ah , 100Ah a 110Ah rob? z tejto z?sob?rne energie vrcholn? produkt tria VARTA Dynamic. ? pre vozidl? s obzvl??? vysok?mi n?rokmi na v?kon ? ide?lny pri ve?kom po?te elektrick?ch spotrebi?ov ? v?robok vy??ej v?konnostnej triedy ? optim?lna pre dieselov? motory ? dlh?ia ?ivotnos? v?aka osved?enej technol?gii legovania striebrom ko kvalitn? ?plne bez?dr?bov? akumul?tor s pred??enou ?ivotnos?ou a? o 20% (technol?gia Calcium-Striebro-leg?r) a zn??en?m samovyb?jan?m (skladovate?nos? a? 18 mesiacov). ?al?ie vlastnosti: vy??ia bezpe?nos? (ochrana proti sp?tn?mu z??ihu), zn??en? spotreba destilovanej vody, lep?ia odolnos? proti kor?zii mrie?ok, rukov?? pre ?ah?iu in?tal?ciu ?i manipul?ciu, vysok? ?tartovac? v?kon. Dod?vame nabit?. VARTA Automotive AG - eur?pska z?klad?a celosvetovo akt?vna sekcie spolo?nosti "Johnson Controls Power Solutions", jednej z ?ast? americk?ho zmie?an?ho koncernu JCI, Inc., So s?dlom v Milwaukee, USA. VARTA - svetov? renomovan? v?robca prim?rnych aj sekund?rnych ?l?nkov; ?irok? sortiment (bat?rie: autobat?rie, motobat?rie, trak?n? bat?rie, at?) vyr?ban? v 8 pretekoch v 4 eur?pskych krajin?ch: Nemecku, Franc?zsku, ?panielsku a ?eskej republike. ? Kapacita:63 Štartovací prúd:610 Hmotnosť 15 kg model varta 563 400 061 316 typ varta SILVER Dynamic krátky kód D15 DIN číslo 563400 kapacita Ah/20hod 63 napätie (V) 12 štartovací prúd (A) EN 610 dĺžka (mm) 242 šírka (mm) 175 výška (mm) 190 hmotnosť naliatej batérie 15 kg umiestnenie kontaktov 0, (PLUS) pól vpravo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, mínus priemer 17,9) typ uchytenia B13 záruka 24 mesiacov typ bezúdržbový špeciálne vlastnosti legovanie striebrom pripravená k použitiu áno Autobatérie VARTA SILVER Dynamic 63Ah, 12V, D15. Maximálny výkon pre maximálne nároky. 10 modelov novej rady VARTA SILVER Dynamic určuje nové merítka na trhu a v súčasnej dobe dokonca prevyšuje požiadavky medzinárodných výrobcov áut. Spoľahlivé zásobenie i pri nadpriemerné vysokej spotrebe energie, vysoký výkon pri studenom štarte (520 – 920 A) aj za extrémnych klimatických podmienok a najvyššie rezervné kapacity, varta silver dynamic je vyrábaná v kapacitách 52Ah, 54Ah, 61Ah, 63Ah, 74Ah, 77Ah, 85Ah , 100Ah a 110Ah robí z tejto zásobárne energie vrcholný produkt tria VARTA Dynamic. • pre vozidlá s obzvlášť vysokými nárokmi na výkon • ideálny pri veľkom počte elektrických spotrebičov • výrobok vyššej výkonnostnej triedy • optimálna pre dieselové motory • dlhšia životnosť vďaka osvedčenej technológii legovania striebrom ko kvalitný úplne bezúdržbový akumulátor s predĺženou životnosťou až o 20% (technológia Calcium-Striebro-legúr) a zníženým samovybíjaním (skladovateľnosť až 18 mesiacov). Ďalšie vlastnosti: vyššia bezpečnosť (ochrana proti spätnému zážihu), znížená spotreba destilovanej vody, lepšia odolnosť proti korózii mriežok, rukoväť pre ľahšiu inštaláciu či manipuláciu, vysoký štartovací výkon. Dodávame nabitý. VARTA Automotive AG – európska základňa celosvetovo aktívna sekcie spoločnosti „Johnson Controls Power Solutions“, jednej z častí amerického zmiešaného koncernu JCI, Inc., So sídlom v Milwaukee, USA. VARTA – svetový renomovaný výrobca primárnych aj sekundárnych článkov; široký sortiment (batérie: autobatérie, motobatérie, trakčné batérie, atď) vyrábaný v 8 pretekoch v 4 európskych krajinách: Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Českej republike.  


 • Sheron Kanister na PHM 10 lt čierny
  Sheron Kanister na PHM 10 lt čierny

  Rad – Sheron kanister na PHM Uzáver s gumovým tesnením zaisťuje dokonalé uzavretie. Prevedenie 5l, 10l, 20l. Farebné prevedenie: čierna, červená,..

  5.9 €
 • Banner 12V62Ah StartBull
  Banner 12V62Ah StartBull

  Paramerte: 12V, 62Ah, 480 A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, Prav? ? Nap?tie: 12V Kapacita C20 pri 27 ?C: 62 Ah Vyb?jac? pr?d pri 18 ?C (EN): 480 A..

  87.51 €
 • VARTA SILVER 12V54Ah
  VARTA SILVER 12V54Ah

  Kapacita:54 Štartovací prúd:530 Hmotnosť 13 kg model varta 554 400 053 316 typ varta SILVER..

  98.28 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt