Varta Blue Dynamic 12V 74Ah 680A

Varta Blue Dynamic 12V 74Ah 680A

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:VARTA
Cena:96.21 €

Autobat?ria?je dod?van? u? naliata?elektrolytom a nabit?, teda pripraven? na okam?it? pou?itie. V predaji s? len celkom nov?, nepou?it? bat?rie. V?aka ve?kej obr?tkovosti autobat?ri? zaru?ujeme, ?e sa k V?m dostane bat?ria s "?erstv?m" d?tumom v?roby. Pred v?dajom ?i odoslan?m vykon?vame v?dy kontroln? merania, ktor? minimalizuje mo?nos? vydania bat?ria s v?robnou vadou. ? Absol?tnu spo?ahlivos? pon?ka autobat?ria rady Blue Dynamic. Poskytuje dlhodobo stabiln? vysok? v?kon. Max d??ka:. 278 mm Max sirka:. 175 mm Max v??ka 190 mm:. hmotnos?: 17.3 kg kapacita: 74 Ah ?tartovacie Prud: 680 polarita kontaktova?: prav? (+ p?l v z?vislosti napravo) Kapacita:74 ?tartovac? pr?d:680 Hmotnos? 17 kg model varta 574 013 068 313 typ varta BLUE Dynamic kr?tky k?d E12 DIN ??slo 574013 kapacita Ah/20hod 74 nap?tie (V) 12 ?tartovac? pr?d (A) EN 680 d??ka (mm) 278 ??rka (mm) 175 v??ka (mm) 190 hmotnos? naliatej bat?rie 17 kg umiestnenie kontaktov 1, (PLUS) p?l v?avo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, m?nus priemer 17,9) typ uchytenia B13 z?ruka 24 mesiacov typ bez?dr?bov? ?peci?lne vlastnosti legovanie striebrom pripraven? k pou?itiu ?no Autobat?rie VARTA BLUE Dynamic 74Ah, 12V, E12. Autobat?rie VARTA BLUE Dynamic patr? do skupiny autobat?ri? s technol?giou PowerFrame. T?to technol?gia autobat?riu dod?va dlh? ?ivotnos?, spo?ahlivos? a st?los? pri studenom ?tarte. Autobat?rie BLUE Dynamic s? najpred?vanej?ie radom na trhu s n?hradn?mi autobat?riami. To je dobr? d?vod pre prezent?ciu n?stupky?a na e?te vy??om stupni v?voja. BLUE Dynamic svojou v?konnos?ou zodpoved?, alebo dokonca predbehne p?vodn? vybavenie. Varta Blue Dynamic je vyr?ban? v kapacit?ch 40Ah, 42Ah, 44Ah, 45Ah, 52Ah, 60Ah, 70Ah, 72Ah, 74Ah, 80Ah, 95A, mimoriadnu bezpe?nos? a dostato?n? kapacitu aj pri n?ro?nej?om elektronickom vybaven? a je tak v?estrannou bat?riou s pokryt?m ve?kej ?asti trhu. To plat? aj pre ?pecifick? rozmery bat?ri? pre ?zijsk? aut?. ? pre modern? vozidl? v?etk?ch tried ? u? osved?en? v?kon s ?al??m vylep?en?m ? najpred?vanej?? v?robok svojho druhu na trhu ? dlh?ia ?ivotnos? v?aka osved?enej technol?gii legovania striebrom Vysoko kvalitn? ?plne bez?dr?bov? akumul?tor s pred??enou ?ivotnos?ou a? o 20% (technol?gia Calcium-Striebro-leg?r) a zn??en?m samovyb?jan?m (skladovate?nos? a? 18 mesiacov). ?al?ie vlastnosti: vy??ia bezpe?nos? (ochrana proti sp?tn?mu z??ihu), zn??en? spotreba destilovanej vody, lep?ia odolnos? proti kor?zii mrie?ok, rukov?? pre ?ah?iu in?tal?ciu ?i manipul?ciu, vysok? ?tartovac? v?kon. Dod?vame nabit?. VARTA Automotive AG - eur?pska z?klad?a celosvetovo akt?vna sekcie spolo?nosti "Johnson Controls Power Solutions", jednej z ?ast? americk?ho zmie?an?ho koncernu JCI, Inc., So s?dlom v Milwaukee, USA. VARTA - svetov? renomovan? v?robca prim?rnych aj sekund?rnych ?l?nkov; ?irok? sortiment (bat?rie: autobat?rie, motobat?rie, trak?n? bat?rie, at?) vyr?ban? v 8 pretekoch v 4 eur?pskych krajin?ch: Nemecku, Franc?zsku, ?panielsku a ?eskej republike. ? Autobatéria je dodávaná už naliata elektro­lytom a nabitá, teda pripravená na okamžité použitie. V predaji sú len celkom nové, nepoužité batérie. Vďaka veľkej obrátkovosti autobatérií zaručujeme, že sa k Vám dostane batéria s „čerstvým“ dátumom výroby. Pred výdajom či odoslaním vykonávame vždy kontrolné merania, ktoré minimalizuje možnosť vydania batéria s výrobnou vadou.  Absolútnu spoľahlivosť ponúka autobatéria rady Blue Dynamic. Poskytuje dlhodobo stabilný vysoký výkon. Max dĺžka:. 278 mm Max sirka:. 175 mm Max výška 190 mm:. hmotnosť: 17.3 kg kapacita: 74 Ah štartovacie Prud: 680 polarita kontaktovať: pravá (+ pól v závislosti napravo) Kapacita:74 Štartovací prúd:680 Hmotnosť 17 kg model varta 574 013 068 313 typ varta BLUE Dynamic krátky kód E12 DIN číslo 574013 kapacita Ah/20hod 74 napätie (V) 12 štartovací prúd (A) EN 680 dĺžka (mm) 278 šírka (mm) 175 výška (mm) 190 hmotnosť naliatej batérie 17 kg umiestnenie kontaktov 1, (PLUS) pól vľavo typ kontaktov 1, (plus priemer 19,5, mínus priemer 17,9) typ uchytenia B13 záruka 24 mesiacov typ bezúdržbový špeciálne vlastnosti legovanie striebrom pripravená k použitiu áno Autobatérie VARTA BLUE Dynamic 74Ah, 12V, E12. Autobatérie VARTA BLUE Dynamic patrí do skupiny autobatérií s technológiou PowerFrame. Táto technológia autobatériu dodáva dlhú životnosť, spoľahlivosť a stálosť pri studenom štarte. Autobatérie BLUE Dynamic sú najpredávanejšie radom na trhu s náhradnými autobatériami. To je dobrý dôvod pre prezentáciu nástupkyňa na ešte vyššom stupni vývoja. BLUE Dynamic svojou výkonnosťou zodpovedá, alebo dokonca predbehne pôvodné vybavenie. Varta Blue Dynamic je vyrábané v kapacitách 40Ah, 42Ah, 44Ah, 45Ah, 52Ah, 60Ah, 70Ah, 72Ah, 74Ah, 80Ah, 95A, mimoriadnu bezpečnosť a dostatočnú kapacitu aj pri náročnejšom elektronickom vybavení a je tak všestrannou batériou s pokrytím veľkej časti trhu. To platí aj pre špecifické rozmery batérií pre ázijské autá. • pre moderné vozidlá všetkých tried • už osvedčený výkon s ďalším vylepšením • najpredávanejší výrobok svojho druhu na trhu • dlhšia životnosť vďaka osvedčenej technológii legovania striebrom Vysoko kvalitný úplne bezúdržbový akumulátor s predĺženou životnosťou až o 20% (technológia Calcium-Striebro-legúr) a zníženým samovybíjaním (skladovateľnosť až 18 mesiacov). Ďalšie vlastnosti: vyššia bezpečnosť (ochrana proti spätnému zážihu), znížená spotreba destilovanej vody, lepšia odolnosť proti korózii mriežok, rukoväť pre ľahšiu inštaláciu či manipuláciu, vysoký štartovací výkon. Dodávame nabitý. VARTA Automotive AG – európska základňa celosvetovo aktívna sekcie spoločnosti „Johnson Controls Power Solutions“, jednej z častí amerického zmiešaného koncernu JCI, Inc., So sídlom v Milwaukee, USA. VARTA – svetový renomovaný výrobca primárnych aj sekundárnych článkov; široký sortiment (batérie: autobatérie, motobatérie, trakčné batérie, atď) vyrábaný v 8 pretekoch v 4 európskych krajinách: Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Českej republike.  


 • Banner 12V63Ah PowerBull
  Banner 12V63Ah PowerBull

  Banner Power Bull 12V 63Ah 600 A, dĺžka 241 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá.   Autobatéria BANNER POWER BULL obsahuje patentovanú..

  107 €
 • Bosch S3 007 12V70Ah Black
  Bosch S3 007 12V70Ah Black

  S3 – Úplne bezúdržbový, značkový akumulátor BOSCH s predĺženou životnosťou, so špeciálnou patentovanou technológiou POWER FRAME firmy BOSCH...

  102.47 €
 • SHERON Kanister na PHM 5 lt čierny
  SHERON Kanister na PHM 5 lt čierny

  Sheron Kanister na PHM 5L čierny Rad – Sheron kanister na PHM Uzáver s gumovým tesnením zaisťuje dokonalé uzavretie. Prevedenie 5l, 10l, 20l. Farebné..

  5.74 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt