Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok umiestnených na doméne poisteniemotorovychvozidiel.sk (ďalej aj „stránky“). Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať alebo už používajú internetové stránky www.poisteniemotorovychvozidiel.sk.

Poskytovateľom sa rozumejú internetové stránky www.poisteniemotorovychvozidiel.sk, ktoré poskytujú informácie na svojich stránkach a podstránkach. Ďalej len poskytovateľ. Užívateľom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytujúce poskytovateľom.

Prevádzkovateľ týchto stránok nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace, vzniknuté v spojitosti s užívaním týchto web stránok. Nezodpovedá ani neručí za obsah stránok a jeho pravdivosť, nezodpovedá tiež ani za formu reklamy, uverejnenú na týchto stránkach a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na týchto stránkach. Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto stránok však prevádzkovateľ nepozná a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah, zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Akékoľvek použitie informácií a materiálov umiestnených na doméne poisteniemotorovychvozidiel.sk je plne na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa stránok. Všetky informácie získané zo stránok odporúča prevádzkovateľ pred ich použitím vopred overiť.

Nezávislé rady a informácie sú na stránke uvádzané z dôvodu, že jednotlivé články pochádzajú od viacerých užívateľov. (ďalej aj „autorov“). Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky príspevky vyjadrujú názory a stanoviská autorov článkov. Prevádzkovateľ neručí za pravdivosť týchto informácií, ani za prípadné škody spôsobené ich použitím.

Každý užívateľ môže požiadať o vloženie svojho článku na internetové stránky umiestnené na doméne www.poisteniemotorovychvozidiel.sk, prevádzkovateľ však nezodpovedá za obsah týchto článkov. O vložení, či nevložení článku, ako aj o konkrétnej sekcii rozhoduje prevádzkovateľ na základe svojej vlastnej úvahy, vyhradzuje si tiež právo doplniť článok, zostručniť ho, zmeniť jeho štruktúru, robiť korektúry gramatických chýb, alebo vrátiť článok autorovi na prepracovanie. V drvivej väčšine je však realizovaná len korekcia preklepov a jednoznačných gramatických chýb, preto žiadame užívateľov aby si v plnej miere uvedomovali čo publikujú, nakoľko znášajú plnú zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s publikovaním ich článku. Zverejnenie článku je nenárokovateľné, odoslaním článku za účelom jeho zverejnenia užívateľ prehlasuje, že článok je jeho autorským dielom a je ďalej voľne bezplatne šíriteľný. Odoslaním článku udeľuje jeho autor prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú a časovo neobmedzenú licenciu na jeho šírenie.

Prevádzkovateľ nezabezpečuje neustálu kontrolu elektronickej pošty, preto upozorňuje užívateľov, že zasielané informácie nemusí obdržať a ak ich obdrží, nemusí sa s nimi oboznamovať, vyhradzuje si tiež právo neoboznamovať sa všetkými zasielanými informáciami či inými údajmi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto podmienky používania. Podmienky používania sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.